ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ปรีชา ศรีมนัสรัตน์
ปรีชา ศรีมนัสรัตน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการpreecha.s@psu.ac.th
รักษาการหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
Tel: 074-28 2118
รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการraweewan.l@psu.ac.th
รักษาการรองหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
Tel: 074-28 2085

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ บุคลากร

ดวงธิดา ชูมาลี
ดวงธิดา ชูมาลีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการduangthida.c@psu.ac.th
Tel: 074-28 2075
วรรณวรางค์ จิตผิวงาม
วรรณวรางค์ จิตผิวงามนักวิชาการคอมพิวเตอร์wanwarang.j@psu.ac.th
Tel: 074-28 2075
วัชรพล นุ้ยสิน
วัชรพล นุ้ยสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์watcharapon.n@psu.ac.th
Support Tel: 074-28 2075
วชิรวิชญ์	จิวานิจ
วชิรวิชญ์ จิวานิจนักวิชาการคอมพิวเตอร์wachirawit.j@psu.ac.th
Tel: 074-28 2075
จักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณ
จักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณนักวิชาการคอมพิวเตอร์Jakkrit.ch@psu.ac.th
Tel: 074-28 2075
ฐากร รัตนาภรณ์
ฐากร รัตนาภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์takorn.r@psu.ac.th
Tel: 074-28 2075
พิสัณห์ ดวงจันทร์
พิสัณห์ ดวงจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์pisan.d@psu.ac.th
Tel: 074-28 2075
นภารัตน์ ห่อทอง
นภารัตน์ ห่อทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการnaparat.h@email.psu.ac.th
Support Tel: 074-28 9091
โกวิทย์ แซ่เล้า
โกวิทย์ แซ่เล้านักวิชาการคอมพิวเตอร์govit.s@psu.ac.th
Tel: 074-28 2075
สุปราณี อุบลจินดา
สุปราณี อุบลจินดานักวิชาการคอมพิวเตอร์supranee.y@psu.ac.th
Support Tel: 074-28 2075

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นักศึกษา

ขนกกุล แซ่ลิ่ม
ขนกกุล แซ่ลิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการkanokgul.s@psu.ac.th
Tel: 074-28 2124
เอกพล ตรีเนตรวรคุณ
เอกพล ตรีเนตรวรคุณนักวิชาการคอมพิวเตอร์ekaphon.t@psu.ac.th
Tel: 074-28 2124
เบญจวรรณ สุขหนู
เบญจวรรณ สุขหนูนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการbenjawan.n@psu.ac.th
Tel: 074-28 2124
ทิชาลักษณ์ โชติแก้ว
ทิชาลักษณ์ โชติแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการthichaluk.s@psu.ac.th
Support Tel: 074-28 2072
สิริมา แซ่เฮีย
สิริมา แซ่เฮียนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการsirima.sa@psu.ac.th
Tel: 074-28 2126
ปานชนก จิตชาญวิชัย
ปานชนก จิตชาญวิชัยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการparnchanok.j@cc.psu.ac.th
Support Tel: 074-28 2072
สิรภัทร แซ่ลิ่ว
สิรภัทร แซ่ลิ่วนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการsirapat.s@psu.ac.th
Tel: 074-28 2126
ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์
ณัฐพล เพชรจิระวรพงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์nattapon.p@psu.ac.th
Support Tel: 074-28 2123

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ชำนาญ อินทสโร
ชำนาญ อินทสโรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษchumnan.i@psu.ac.th
Tel: 074-28 2122
อัษฎายุทธ์  แซ่ลิ่ม
อัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์assadayut.s@psu.ac.th
Tel: 074-28 2083
สุทธิพงษ์	อุดมประเสริฐกุล
สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการsuttipong.u@psu.ac.th
Tel: 074-28 2122
ศศิธร คงหนู
ศศิธร คงหนูนักวิชาการคอมพิวเตอร์sasithorn.k@psu.ac.th
Support Tel: 074-28 9093
วรพจน์ คงอรุณ
วรพจน์ คงอรุณนักวิชาการคอมพิวเตอร์worapot.k@psu.ac.th
Tel: 074-28 2083
วิไลลักษณ์ ไชยเสน
วิไลลักษณ์ ไชยเสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการwilailuk.p@psu.ac.th
Support Tel: 074-28 2120
จีรศักดิ์ สายนาค
จีรศักดิ์ สายนาคนักวิชาการคอมพิวเตอร์cheerasak.s@psu.ac.th
Tel: 074-28 2122

งานยุทธศาสตร์ข้อมูล

 
ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์
ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์theerayuth.p@psu.ac.th
Tel: 074-28 2074
สิทธินัย วงศ์งาม
สิทธินัย วงศ์งามนักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์
sitthinai.w@psu.ac.th
Tel: 074-28 2074
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy