ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ดูแลงานโครงสร้างพื้นฐาน งานระบบเครือข่าย และงานระบบสื่อสาร

พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร
พรพิทักษ์ สันติภาพถาวรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการponpitak.s@psu.ac.th
รักษาการแทนหัวหน้า
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
Tel: 074-28 2129
สาคร หังสพฤกษ์
สาคร หังสพฤกษ์วิศวกร ชำนาญการsakorn.h@psu.ac.th
รักษาการแทนรองหัวหน้า
ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
Tel: 074-28 2097
สงกรานต์ มุณีแนม
สงกรานต์ มุณีแนม วิศวกร ชำนาญการsongkrant.m@psu.ac.th
Tel: 074-28 2088
ทิพาพร พัฒนศิริ
ทิพาพร พัฒนศิรินักวิชาการคอมพิวเตอร์tipaporn.p@psu.ac.th
Tel: 074-28 2127
ศุตธนา ธานีโต
ศุตธนา ธานีโตนักวิชาการอุดมศึกษาsutthana.t@psu.ac.th
Tel: 074-28 2096
มหามัดราฟี เจ๊ะอุมา
มหามัดราฟี เจ๊ะอุมานายช่างอิเล็กทรอนิกส์ mahamadrafee.j@psu.ac.th
Tel: 074-28 2091
จตุพร ชูช่วย
จตุพร ชูช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์jatuporn.ch@psu.ac.th
Tel: 074-28 2082
ณัฐวุฒิ วิจิตร์
ณัฐวุฒิ วิจิตร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์nattawut.w@psu.ac.th
Tel: 074-28 2128
เอกณัฏฐ์ วิทยาสมบูรณ์
เอกณัฏฐ์ วิทยาสมบูรณ์วิศวกร ชำนาญการeknat.w@psu.ac.th
Tel: 074-28 2098
สุนทรี นภิบาล
สุนทรี นภิบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์suntaree.n@psu.ac.th
Tel: 074-28 9040
ไพโรจน์ กุลบุตร
ไพโรจน์ กุลบุตรนักวิชาการอุดมศึกษาpairote.k@psu.ac.th
Tel: 074-28 2084
วิศิษฏ์ ธเนศธำรง
วิศิษฏ์ ธเนศธำรงนายช่างเทคนิค visit.t@psu.ac.th
Tel: 074-28 2000 ต่อ 931045
สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี
สัมฤทธิ์ ฤทธิภักดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการsamrit.r@psu.ac.th
Tel: 074-28 2078
หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์
หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการharuthai.s@psu.ac.th
Tel: 074-28 2093
โกศล โภคาอนนท์
โกศล โภคาอนนท์นักวิชาการคอมพิวเตอร์kosol.p@psu.ac.th
Tel: 074-28 2079
ณัฐธัญ พูนนวล
ณัฐธัญ พูนนวลนักวิชาการอุดมศึกษาnuttun.p@psu.ac.th
Tel: 074-28 2094
ประทีป โคตัน
ประทีป โคตันนายช่างเทคนิค prateep.k@psu.ac.th
Tel: 074-28 2000 ต่อ 931047
สมชาย วนะธนศิลป์
สมชาย วนะธนศิลป์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการsomchai.wa@psu.ac.th
Tel: 074-28 2078
สัมพันธ์ ลิมปิติ
สัมพันธ์ ลิมปิตินักวิชาการคอมพิวเตอร์samphan.l@psu.ac.th
Tel: 074-28 2099
ณัฏฐิกา หัตถกรรม
ณัฏฐิกา หัตถกรรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์nattika.h@psu.ac.th
Tel: 074-28 2086
ยุวดี ไชยมณี
ยุวดี ไชยมณีพนักงานธุรการ yuwadee.c@psu.ac.th
Tel: 074-28 2089
ศุภกร บุญเลื่อง
ศุภกร บุญเลื่องพนักงานธุรการ supakorn.b@psu.ac.th
Tel: 074-28 2113
เกรียงไกร หนูทองคำ
เกรียงไกร หนูทองคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์grianggrai.n@psu.ac.th
Tel: 074-28 2082
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy