รายละเอียดอัตราค่าบริการของ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

ประกาศสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

รายละเอียดอัตราค่าบริการของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
ประกาศสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

       รายการ

อัตราค่าบริการ

 

1. ค่าบริการวิชาการ เช่น ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบงาน การเขียนโปรแกรม
ประมวลผลสอบนอกเหนือจากที่มีในโปรแกรมตรวจข้อสอบ

 

          - บุคลากร/หน่วยงานภายใน

600 -1,000 บาท/ช.ม.

 

          - บุคคลทั่วไป/หน่วยงานภายนอก

900 -1,500 บาท/ช.ม.

 
     

2. คู่มือการอบรมคอมพิวเตอร์ (เกิน 80 แผ่นคิดเพิ่มหน้าละ 1 บาท)

100 บาท/เล่ม

 
   

3. บริการตรวจกระดาษคำตอบ

 

          ค่าดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบสำหรับหน่วยงานภายนอก

500 บาท/ครั้ง

 

          ค่าวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ

   

                  - บุคลากร/หน่วยงานภายใน

80 บาท/วิชา

 

                  - บุคคลทั่วไป/หน่วยงานภายนอก

100 บาท/วิชา

 

          ค่าตรวจกระดาษคำตอบ (อย่างน้อย 100 แผ่น/ครั้ง)

   

                  - บุคลากร/หน่วยงานภายใน

1 บาท/แผ่น

 

                  - บุคคลทั่วไป/หน่วยงานภายนอก

1.50 บาท/แผ่น

 
   

4. บริการ  IT Service

 

                  - ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

100 บาท/เครื่อง

 

                  - ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

300 บาท/เครื่อง
(ไม่รวมค่าวัสดุ)

 

                  - ติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน

200 บาท/เครื่อง

 

                  - กู้ข้อมูล (กรณีข้อมูลสูญหาย)

200 บาท/ครั้ง

 

                  - อื่น ๆ

100 บาท/ครั้ง

 
     

5.ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

50 บาท/เครื่อง/วัน

150 บาท/เครื่อง/วัน

300 บาท/เครื่อง/วัน

500 บาท/เครื่อง/วัน

 

          - นักศึกษา ม.อ.

 

          - บุคลากร ม.อ./หน่วยงานภายใน

          - บุคคลทั่วไป/หน่วยงานภายนอก

                  กรณีส่งคืนช้า

 
   

6.ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (พร้อมกระดาษ A4 1 รีม)

1,000 บาท/เครื่อง/วัน

 
     

7.ค่าเช่าห้องประชุม/สัมมนารวมโสตทัศนูปกรณ์ (ครึ่งวันคิด 60%)

   

          ห้องสัมมนา 102 (100 ที่นั่ง)

                  -หน่วยงานภายใน

                  - หน่วยงานภายนอก

4,000 บาท/วัน 

5,000 บาท/วัน

 
 
 
 
 

8. ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รวมโสตทัศนูปกรณ์ (กรณีใช้บริการครึ่งวันคิด 60%)

 

          ห้อง 101, 103, 105  (26 เครื่อง)

   

                  - หน่วยงานภายใน

2,800  บาท/วัน

 

                  - หน่วยงานภายนอก

3,500  บาท/วัน

 

          ห้อง 106 ห้องถ่ายทอดออนไลน์

   

                  - หน่วยงานภายใน

2,000  บาท/วัน 

 

                  - หน่วยงานภายนอก

2,500  บาท/วัน 

 

          ห้อง 107 (52 เครื่อง)

   

                  - หน่วยงานภายใน

4,800  บาท/วัน

 

                  -หน่วยงานภายนอก

6,000  บาท/วัน

 

9.ค่าบริการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน PSU Passport สำหรับหน่วยงานภายนอกที่มีที่ตั้งในมหาวิทยาลัย

500 บาท/เดือน/บัญชีผู้ใช้

 

10. ค่าบริการเครื่องแม่ข่าย

          แบบประหยัด
               
(SLA 95%,  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขาออกเท่านั้น, ไม่บริการเลขไอพีจริง, Linux OS)

                  ชนิดที่ 1 : CPU 1  Core, Memory 1 GB, DISK 20 GB

                  ชนิดที่ 2 : CPU 2  Core, Memory 2 GB, DISK 20 GB

                  ชนิดที่ 3 : CPU 2  Core, Memory 4 GB, DISK 40 GB

                  ชนิดที่ 4 : CPU 4  Core, Memory 6 GB, DISK 40 GB

                  ชนิดที่ 5 : CPU 4  Core, Memory 8 GB, DISK 50 GB

                  ชนิดที่ 6 : CPU 6  Core, Memory 8 GB, DISK 80 GB

                          หมายเหตุ: ทุกชนิด  Data Transfer เป็น Unlimited, จุดเชื่อมต่อเครือข่าย 10 Gbps

 

180 บาท/เดือน

290 บาท/เดือน

440 บาท/เดือน

650 บาท/เดือน

760 บาท/เดือน

1,000 บาท/เดือน

 
     

          แบบมาตรฐาน1 : Linux OS
                (SLA 99%, สำรองข้อมูลให้ 7 วัน, เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งขาเข้าและขาออก
                โดยขาเข้าต้องซื้อเลขไอพีจริงก่อน)

                  ชนิดที่ 1 : CPU 2   Core,  Memory 4  GB,  DISK 50 GB

                  ชนิดที่ 2 : CPU 4   Core,  Memory 8  GB,  DISK 60 GB

                  ชนิดที่ 3 : CPU 8   Core,  Memory 8  GB,  DISK 80 GB

                  ชนิดที่ 4 : CPU 8   Core,  Memory 12 GB,  DISK 80 GB

                  ชนิดที่ 5 : CPU 16  Core,  Memory 16 GB, DISK 100 GB

                  ชนิดที่ 6 : CPU 16 Core,  Memory 32 GB,  DISK 100 GB

                          หมายเหตุ: ทุกชนิด  Data Transfer เป็น Unlimited, จุดเชื่อมต่อเครือข่าย 10 Gbps

 

1,075 บาท/เดือน

1,670 บาท/เดือน

1,715 บาท/เดือน

2,676 บาท/เดือน

3,588 บาท/เดือน

5,130 บาท/เดือน

 

          แบบมาตราฐาน2 :  Windows OS
                (SLA 99%, สำรองข้อมูลให้ 7 วัน, เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งขาเข้าและขาออก
                โดยขาเข้าต้องซื้อเลขไอพีจริงก่อน, ผู้ใช้จัดหาเอง)

                  ชนิดที่ 1 : CPU 2   Core,  Memory 4  GB,  DISK 50 GB

                  ชนิดที่ 2 : CPU 4   Core,  Memory 8  GB,  DISK 60 GB

                  ชนิดที่ 3 : CPU 8   Core,  Memory 8  GB,  DISK 80 GB

                  ชนิดที่ 4 : CPU 8   Core,  Memory 12 GB,  DISK 80 GB

                  ชนิดที่ 5 : CPU 16  Core,  Memory 16 GB, DISK 100 GB

                  ชนิดที่ 6 : CPU 16 Core,  Memory 32 GB,  DISK 100 GB

                          หมายเหตุ: ทุกชนิด  Data Transfer เป็น Unlimited, จุดเชื่อมต่อเครือข่าย
                        10 Gbps

 

1,075 บาท/เดือน

1,670 บาท/เดือน

1,715 บาท/เดือน

2,676 บาท/เดือน

3,588 บาท/เดือน

5,130 บาท/เดือน

 

          รายการเพิ่มเติม

 

                  - เพิ่ม Memory 1 GB

100 บาท/เดือน

 

                  - เพิ่ม CPU 2 Core

100 บาท/เดือน

 

                  - เพิ่ม DISK 50GB

                  - ไอพีจริง 1 ไอพี (เฉพาะเครื่องแม่ข่ายแบบทั่วไปเท่านั้น)

100 บาท/เดือน

130 บาท/เดือน

 
     

11. ค่าติดตั้งระบบปฏิบัติการ คอนฟิก IP,DNS ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่วางในพื้นที่เช่า

8,000 บาท/ครั้ง

 
     

12. ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย

 

                  - ขนาด 1U

1,500 บาท/เดือน

 

                 - ขนาด 2U

                          ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนหยุดใช้บริการ

1,800 บาท/เดือน

 
   

13. บริการประชุมทางไกล 

 

          ค่าอุปกรณ์ (ไม่รวมวงจรสื่อสาร)

   

                  - หน่วยงานภายใน

2,500 บาท/จุด

 

                  - หน่วยงานภายนอก

                          (กรณีพื้นที่ใช้บริการไม่มีวงจรสื่อสาร  ต้องใช้บริการ “เช่าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
                          และสื่อสารชั่วคราว” เพิ่มเติมด้วย)

4,000 บาท/จุด

 
          กรณีพื้นที่ใช้บริการมีอุปกรณ์ และวงจรสื่อสาร แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะดูแลระบบ

                  - นอกเวลาราชการ

                  - วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

50 บาท/ชั่วโมง

1,700 บาท/ครั้ง

 
   

14. ค่าเช่าแกนสายใยแก้วนำแสง

 

                  - ค่าติดตั้งและทดสอบ

500 บาท/วงจร

 

                  - ค่าเช่าแกนสาย

1,500 บาท/แกน/เดือน

 
     

15. ระบบถ่ายทอดภาพและเสียงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3,000 บาท/จุด

 
     

16. ค่าติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องที่ให้เช่าเพิ่มเติมจากซอฟต์แวร์พื้นฐานของห้องปฏิบัติการ

1,000 บาท/1 โปรแกรม/
25 เครื่อง

 
   

17.  ค่าทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์

 

                  - บุคคลภายนอก

300 บาท/วิชา

 

                  - นักศึกษา ม.อ.

50 บาท/วิชา

 

          ค่าวุฒิบัตร

   

                  - นักศึกษา ม.อ./บุคลากร ม.อ.

50 บาท/วิชา
(ไม่รวมค่าส่ง)

 

                  - บุคคลทั่วไป

100 บาท/วิชา
(ไม่รวมค่าส่ง)

 
     

18. ค่าเช่าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสื่อสารชั่วคราวใช้งานไม่เกิน 1 สัปดาห์

 

          LAN

   

                  - จำนวนไม่เกิน 5 จุด

1,800 บาท

 

                  - จำนวน 6-20 จุด 

3,500 บาท

 

          WiFi

   

                  - จำนวนไม่เกิน 2 จุด

1,800 บาท

 

                  - จำนวน 3-8 จุด

3,500 บาท

 

          โทรศัพท์

   

                  - จำนวนไม่เกิน 5 จุด

1,800 บาท

 

                  - จำนวน 6-20 จุด

3,500 บาท

 
     

19. ค่าบริการทดสอบสายสัญญาณสื่อสาร

200 บาท/แกน

 
   

20. ค่าบริการเชื่อมต่อสายสัญญาณสื่อสารทางเลือก (ค่าวัสดุโดยผู้ว่าจ้าง)

 

                  - สาย Fiber optic

300 บาท/จุด splice

 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy